Keynote Speaker:

Ronald W. Jones

Speaker:

Eric W. Bond
Kenneth S. Chan
Fumio Dei
Wilfred J. Ethier
Kenji Fujiwara
Yuichi Furukawa
Tetsugen Haruyama
Yoshinori Kurokawa
Takashi Komatsubara
Kenji Kondoh
Sugata Marjit
Junji Ueda
Hung-Jen Wang
Makoto Yano
Morihiro Yomogida
Eden S. H. Yu
Yang Zhang

Chairperson:

Fumio Dei
Seiichi Katayama
Hiroshi Kodaira
Masao Oda
Yuka Ohno
Michihiro Ohyama
Masayuki Okawa
Tomoichi Shinotsuka
Harutaka Takahashi
Shigemi Yabuuchi

Organizer

Fumio Dei (Kobe University)
Yuichi Furukawa (Chukyo University)
Makoto Yano (Kyoto University)